Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Ε.Ε: Eurogroup statement on Greece

BoukatiosReport

17/06/2017

 

Το Eurogroup χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμικών οργάνων σε μια δέσμη μέτρων πολιτικής των διαρθρωτικών μέτρων, η οποία αποσκοπεί στην αντιστήριξη μέχρι την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των υποκείμενων διαρθρωτικών ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά και ανοίγει το δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αναθεώρησης της πρόγραμμα ESM.
 
Το Eurogroup χαιρετίζει επίσης την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των συμφωνηθέντων πριν από δράσεις για τη δεύτερη αναθεώρηση, κυρίως το φιλόδοξο μετά το πρόγραμμα δέσμη δημοσιονομικών μέτρων, η οποία αποτελείται από μια φορολογική μεταρρύθμιση διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη μεταρρύθμιση των συντάξεων. Μαζί προσφέρουν καθαρή εξοικονόμηση από 2% του ΑΕΠ που θα στηρίξουν οι δημοσιονομικοί στόχοι μετά το 2018. Περιέχει επίσης μια ενδεχόμενη επεκτατική πακέτο για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της ελληνικής κοινωνικής δίχτυ ασφαλείας που θα εφαρμοστούν υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφωνηθέντα μεσοπρόθεσμων στόχων πληρούνται. Χαιρετίζουμε επίσης την υιοθέτηση μιας δέσμης αποφασιστικά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), όπως η δημιουργία μια ενεργή δευτερογενή αγορά, ένα out-of-Δικαστηρίου πλαίσιο προπόνηση του χρέους, καθώς και όλες οι ενέργειες να κάνουν την Ελληνική Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών (HCAP) σε πλήρη λειτουργία.
 
Επιπλέον, η δέσμη μέτρων πολιτικής περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό των διαρθρωτικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, το Eurogroup χαιρετίζει την εγκριθείσα νομοθεσία διασφάλιση των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να φέρει τις ομαδικές απολύσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Το Eurogroup χαιρετίζει επίσης τις ελληνικές αρχές για την υιοθέτηση νομοθεσίας για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων αδειοδότησης και για το περαιτέρω άνοιγμα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση από την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της.
 
Το Eurogroup χαιρετίζει επίσης την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική κινητοποίηση των Ταμείων της ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων για την υποστήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης από τον Ιούλιο του 2015, συνολικού ύψους σχεδόν 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Eurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι επιπλέον 970 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται μετά την αναθεώρηση των εθνικών χρηματοδοτήσεων κονδυλίων για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2017 με 2.020 απορροφώνται πλήρως. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων μέσω προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας.
 
Παράλληλα το Eurogroup καλεί την Ελλάδα μαζί με τα θεσμικά όργανα καθώς και των σχετικών τρίτων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να αναπτύξει και να υποστηρίξει μια ολιστική στρατηγική ενίσχυση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων του επενδυτικού κλίματος. Θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω επιλογές για την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων από τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ). 
 
Το Eurogroup στηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με τη δημιουργία μιας Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης που θα συντονίζει την εφαρμογή της ανάπτυξης και προωθητικών ενεργειών. Οι κλήσεις του Eurogroup μετά την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ για να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση των αγωγών των βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθεί η τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Συμβουλευτική Hub με σκοπό τη διευκόλυνση της προετοιμασίας των προς επένδυση έργων και τη δημιουργία επενδύσεων πλατφόρμες.
 
Σήμερα το Eurogroup συζήτησε και πάλι την βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους με στόχο ότι η Ελλάδα ανακτά την πρόσβαση στην αγορά σε βιώσιμα ποσοστά. Το Eurogroup επιβεβαίωσε τις δεσμεύσεις και τις αρχές που περιέχονται στις δηλώσεις του Μαΐου 2016. Μπορούμε σημειωθεί ότι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων βραχυπρόθεσμου χρέους συμβάλλει ήδη σε σημαντική μείωση των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών (GFN) στην Ελλάδα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και βελτιώνει σημαντικά το προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους.
Το Eurogroup χαιρετίζει τη δέσμευση της Ελλάδα να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και στη συνέχεια δημοσιονομική τροχιά που είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί, σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πρωτογενές πλεόνασμα ίσο ή ανώτερο αλλά πλησίον του 2% του ΑΕΠ κατά το χρονικό διάστημα από 2023 έως 2060.
 
Το Eurogroup κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο των μέτρων του χρέους που προβλέπονται από την Ευρωομάδα τον Μάιο του 2016. Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup υπενθύμισε την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με τα συμφωνηθέντα σημεία αναφοράς για ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες: GFN θα πρέπει να παραμείνει κάτω του 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρέος παραμένει σε μια παρατεταμένη πτωτική πορεία.
 
Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι είναι έτοιμη να εφαρμόσει μια δεύτερη δέσμη μέτρων χρέους, στο βαθμό που απαιτείται για την κάλυψη των παραπάνω στόχων GFN, σύμφωνα με τη δήλωση της Ευρωομάδας της 25ης Μαΐου 2016. Αυτό περιλαμβάνει την κατάργηση του step-up περιθώριο επιτοκίου που σχετίζονται με το επαναγοράς χρέους δόση του 2ου ελληνικού προγράμματος, η χρήση 2014 ΑΓΣ κέρδη από τον ΕΜΣ διαχωρίζονται λογαριασμό, την αποκατάσταση της μεταφοράς του ισοδυνάμου των ANFA και ΣΙΑ κέρδη στην Ελλάδα (από το οικονομικό έτος 2017), επιχειρήσεις διαχείρισης ευθύνης μέσα το τρέχον φάκελο του προγράμματος ΕΜΣ λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εξαιρετικά υψηλή επιβάρυνση ορισμένων κρατών μελών, και του EFSF αναδιαμορφώσεως εντός της μέγιστης πρόγραμμα εγκεκριμένο ποσό.
 
Η Ευρωομάδα είναι έτοιμη να εφαρμόσει, με την επιφύλαξη της τελικής DSA, επεκτάσεις των σταθμισμένων μέσων διάρκειες (WAM) και περαιτέρω αναβολή των τόκων του EFSF και αποσβέσεων από μεταξύ 0 και 15 ετών. Όπως συμφωνήθηκε το Μάιο του 2016 τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να οδηγεί σε πρόσθετες δαπάνες για άλλα δικαιούχα κράτη μέλη.
 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πιθανές διαφορές μεταξύ παραδοχές για την ανάπτυξη της DSA και τις πραγματικές εξελίξεις της ανάπτυξης για την περίοδο μετά το πρόγραμμα, η αναδιαμόρφωση EFSF θα πρέπει να επαναρυθμιστεί σύμφωνα με ένα μηχανισμό επιχειρησιακής ανάπτυξης-προσαρμογής που θα συμφωνηθεί. Ο μηχανισμός αυτός θα ορίζεται πλήρως στο πλαίσιο των μέτρων μεσοπρόθεσμης μείωσης του χρέους, μετά την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος ΕΜΣ για να βεβαιωθείτε ότι τα σημεία αναφοράς GFN ορίζονται ανωτέρω τηρούνται και να εξασφαλίσει ότι το ανώτατο όριο συσταθεί από το ΕΤΧΣ εγκεκριμένο ποσό τηρείται . Η Ευρωομάδα εντολή το EWG για να εργαστεί περαιτέρω σε αυτό από το 2018.
 
Στο τέλος του προγράμματος, εξαρτάται από την επιτυχή εφαρμογή της και στο βαθμό που απαιτείται, θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η δεύτερη δέσμη μέτρων. Η ακριβής βαθμονόμηση αυτών των μέτρων θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στο τέλος του προγράμματος από το Eurogroup βάσει μιας ενημερωμένες DSA, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους και τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτή η DSA, ενώ με βάση συντηρητικές παραδοχές, θα λάβει επίσης υπόψη τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων ενίσχυση της ανάπτυξης και επενδυτικές πρωτοβουλίες.
 
Για μακροπρόθεσμα, το Eurogroup υπενθυμίζει τη συμφωνία του Μαΐου 2016 ότι στην περίπτωση ενός απροσδόκητα πιο δυσμενές σενάριο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το χρέος. Η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού θα μπορούσε να θεωρηθεί υπόκειται σε απόφαση του Eurogroup και θα μπορούσε να συνεπάγεται μέτρα όπως η περαιτέρω EFSF νέου προφίλ και κάλυψης και αναβολή των πληρωμών τόκων.
 
Αναγνωρίζοντας τη συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού επιτεύχθηκε με την Ελλάδα σχετικά με τις πολιτικές, τη διαχείριση του ΔΝΤ θα προτείνει σύντομα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ την κατ 'αρχήν έγκριση της αίτησης στην Ελλάδα για 14 μήνες stand-by. Το ΔΝΤ χαιρετίζει την περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων του χρέους που δόθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη, και συμφωνεί ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ελληνική βιωσιμότητα του χρέους. Η συμφωνία με το ΔΝΤ θα τεθεί σε ισχύ με τους πόρους που διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα παραμένει σε καλό δρόμο, όταν το προσωπικό του ΔΝΤ μπορεί να διαβεβαιώσει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ότι υπάρχει συμφωνία για μέτρα μείωσης του χρέους, δηλαδή, κατάλληλα βαθμονομημένη κατά τη τέλος του προγράμματος, θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του χρέους.
Ενόψει της πλήρους εφαρμογής όλων των προηγούμενων δράσεων και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, τα διοικητικά όργανα του ΕΜΣ αναμένεται να εγκρίνει το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας και η εκταμίευση της τρίτης δόσης του προγράμματος ΕΜΣ, ύψους 8,5 δις ευρώ για να καλύψει τις τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες, τα καθυστερούμενα εκκαθάρισης, και, ενδεχομένως, το δωμάτιο για να αρχίσει η δημιουργία ενός ρυθμιστικού μετρητά.
 
Ενόψει της λήξης του τρέχοντος προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018, η Ευρωομάδα δεσμεύεται να παρέχει στήριξη για την επιστροφή στην Ελλάδα στην αγορά: το Eurogroup συμφωνεί ότι οι μελλοντικές εκταμιεύσεις θα πρέπει να φροντίσει όχι μόνο για την ανάγκη να καθαρίσετε τα καθυστερούμενα, αλλά και για την περαιτέρω δημιουργία ταμειακά αποθέματα ασφαλείας για τη στήριξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά.
________________________________________
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής :
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017