Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Στήν Alpha Bank καί μέ τή βούλα ή Έμπορική

2012-10-18 17:06

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ CREDIT AGRICOLE

Την πώληση της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank, ανακοίνωσε από το Παρίσι η μητρική της Credit Agricole.

Στην Alpha Bank και με τη βούλα η Εμπορική

Οι δύο πλευρές ήσαν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση της Εμπορικής Τράπεζας είχαν εκδηλώσει με προσφορές τους και οι τράπεζες Εθνική και Eurobank, αλλά στο αποκλειστικό στάδιο των διαπραγματεύσεων προκρίθηκε από τον γαλλικό όμιλο η Alpha Bank.

Ειδικότερα, Crédit Agricole, σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι έχει υπογράψει συμφωνητικό για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Crédit Agricole στις 15 Οκτωβρίου 2012. Η Crédit Agricole και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της πώλησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπό την αίρεση της λήψης εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν ήδη εγκριθεί από την Alpha Bank και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Βασικοί όροι της συμφωνίας
Η Crédit Agricole πωλεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank έναντι ενός ευρώ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Crédit Agricole θα αυξήσει την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής στα 2,85 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη καταβάλει 2,3 δις. ευρώ τον Ιούλιο του 2012. Επιπρόσθετα, θα εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατ. ευρώ εκδόσεως Alpha Bank μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Crédit Agricole, σε μετοχές της Alpha Bank.

Η χρηματοδότηση της Crédit Agricole στην Εμπορική ανερχόταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 σε 2,1 δισ. ευρώ. Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας και η εγγραφή σε μετατρέψιμα ομόλογα τα οποία θα εκδώσει η Alpha Bank θα μειώσουν άμεσα αυτήν τη χρηματοδότηση κατά περίπου 0,7 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η Crédit Agricole εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς στοιχείων του ενεργητικού της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank, γεγονός το οποίο θα μείωνε αναλόγως το ύψος της υπολειπόμενης χρηματοδότησής της στην Εμπορική.

Η υπολειπόμενη χρηματοδότηση θα αποπληρωθεί σε τρεις δόσεις, η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014, και θα είναι εγγυημένη από υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού επιλεγμένα από την Crédit Agricole.

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας
Η επίπτωση της συναλλαγής θα αποτυπωθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Crédit Agricole στο τρίτο τρίμηνο του 2012. Θα μειώσει τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά ένα εκτιμώμενο ποσό 2 δισ. ευρώ, με βάση τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις όλων των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Crédit Agricole για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της δομής και τη συνεχόμενη επικέντρωση στις βασικές της δραστηριότητες.

Η Crédit Agricole εκτιμά ότι η συνολική επίδραση της συμφωνίας θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας του Ομίλου Crédit Agricole στο τέλος του 2013, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Όπως επισημάνθηκε κατά την έναρξη των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα βοηθήσει στη συγκέντρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.

Τίτλοι τέλους για την Εμπορική
Με την ενσωμάτωση της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank, μια ακόμη ιστορική επωνυμία χάνεται από τον τραπεζικό χάρτη της χώρας.

Η ζωή της Εμπορικής Τράπεζας ξεκίνησε το 1886, όταν ο ιδρυτής της, Γρηγόρης Εμπεδοκλής, προχώρησε στην ίδρυση του Τραπεζικού Γραφείου «Γρ. Εμπεδοκλής».

Η Εμπορική Τράπεζα, στην ιστορική της διαδρομή, πρωταγωνίστησε στις χρηματοπιστωτικές εξελίξεις της χώρας, με μια σειρά εξαγορών, συγχωνεύσεων και πωλήσεων καταφέρνοντας να συγκαταλέγεται πάντα μεταξύ των ισχυρών τραπεζικών δυνάμεων της χώρα μας.
 

Από τις σημαντικότερες στιγμές στην πορεία του χρόνου της Εμπορικής Τράπεζας αναφέρονται:

1886: Ίδρυση Τραπεζικού Γραφείου "Γρ. Εμπεδοκλής"

1896: Ίδρυση της Τράπεζας Γρ. Εμπεδοκλέους

1907: Ίδρυση Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος με επικεφαλής το Γρηγ. Εμπεδοκλή, έπειτα από μετατροπή της εμπορικής επωνυμίας "Τράπεζα Γρ. Εμπεδοκλέους" σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1923: Ίδρυση της Commercial Bank of the Near East στοΛονδίνο. Υποκαταστήματα σε Αλεξάνδρεια καιΚωνσταντινούπολη.

1951: Θάνατος του Γρ. Εμπεδοκλέους στη Νότιο Αφρική

1952: Είσοδος στην Τράπεζα και ανάληψη της Διοίκησής της από τον Καθηγητή Στρατή Ανδρεάδη.

1957: Εορτασμός της πεντακονταετηρίδος από την ίδρυση της Εμπορικής με συνεχή και ραγδαία αύξηση των οικονομικών μεγεθών της. Εξαγορά Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας.

1958: Εξαγορά ασφαλιστικής εταιρίας "Ιονική"

1962: Εξαγορά Τράπεζας Πειραιώς και της ασφαλιστικής εταιρίας "Γενικαί Ασφάλειαι"

1963: Ίδρυση Τράπεζας Επενδύσεων

1964: Εξαγορά Τράπεζας Αττικής

1957-1965: Οικοδόμηση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας με απόκτηση, εκτός από Τραπεζικές και Ασφαλιστικές εταιρίες και βιομηχανικών Ξενοδοχειακών και Ναυπηγικών επιχειρήσεων (Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, Χυμών & Κονσερβών, Ιονική Ξενοδοχειακή, Ναυπηγεία Ελευσίνος κα)

1971: Ιδρύονται θυγατρικές Τράπεζες σε Παρίσι και Φραγκφούρτη

1975: Η Τράπεζα περιέρχεται στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Ορίζεται Κυβερνητικός Επίτροπος και απομακρύνεται ο Στρατής Ανδρεάδης.

1976: Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η πλειοψηφία των μετοχών περιέρχεται σε οργανισμούς ελεγχόμενους από το Δημόσιο και ο Στρατής Ανδρεάδης περιορίζεται σε μειοψηφία.

1991-2: Πώληση επτά θυγατρικών (Τράπεζα Πειραιώς, Ναυπηγεία Ελευσίνος κα.)

1995: Συμφωνία με EBRD για ίδρυση θυγατρικών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, εξαγορά του 51% της ασφαλιστικής εταιρίας Μetrolife.

1997: Μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών της Τραπέζης Αττικής.

1990 -1999, Ίδρυση νέων, χρηματοπιστωτικών κυρίως, εταιριών του Ομίλου της Τράπεζας (leasing, factoring, venture capital, κα.)

1993-1999: Ίδρυση υποκαταστημάτων και επέκταση εργασιών στην Κύπρο.

1999: Πώληση της Ιονικής Τράπεζας στην Alpha Bank.

2000: Είσοδος της Γαλλικής Τράπεζας Crédit Agricole στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής με ποσοστό 6,7%

2001: Λειτουργεί στην Κύπρο η θυγατρική Τράπεζα της Εμπορικής, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λ.Τ.Δ

2002: Η Crédit Agricole αυξάνει το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας σε 8,74%

2004: Απορρόφηση συνολικά δέκα θυγατρικών εταιριών στο πλαίσιο ανασύνταξης του Ομίλου.

2005: Διάθεση ιδίων μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 5,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

2006: Η Crédit Agricole αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 71,97%.

2008: Η Crédit Agricole αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 82,47%

2010: Η Crédit Agricole S.A. αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 91,00%

2012: Η Credi Agricole υπογραφή συμφωνία πώλησης της Εμπορικής στην Alpha Bank-Αλλαγή σελίδας

 

Σε εξέλιξη η αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος-Yπό διαμόρφωση τρεις ισχυροί τραπεζικοί όμιλοι

Μετά και την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας Gredit Agricole και Alpha Bank, οδεύουμε με ταχύτατα βήματα προς τη δημιουργία τριών ισχυρών τραπεζικών Ομίλων

Στην περίπτωση που η προαιρετική δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για την απόκτηση της Eurobank ολοκληρωθεί με επιτυχία, δημιουργείται μακράν ο ισχυρότερος τραπεζικός όμιλος στην Ελλάδα και μια υπολογίσιμη δύναμη ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Tο ενεργητικό του νέου Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (διατηρείται η επωνυμία της) θα ξεπεράσει τα 177 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις τα 109 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις θα ξεπεράσουν τα 89 δις.ευρώ.

Το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα θα ξεπεράσει τα 925 καταστήματα, ενώ στο εξωτερικό θα προσεγγίσει τα 1.850. Οι εργαζόμενοι του νέου Ομίλου θα φθάσουν του 53.000 περίπου από τους οποίους οι 18.000 στην Ελλάδα. Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Eurobank, οι νυν µέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας και οι νυν µέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο µετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας κατά 75% και 25% αντίστοιχα.

Στην δεύτερη θέση θα βρεθεί ο Όμιλος της Alpha Bank, μετά και την απόκτηση της Εμπορικής. Το ενεργητικό του νέου Ομίλου της Alpha Bank φθάνει τα 80 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις τα 62 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις τα 40 δισ. ευρώ, με δίκτυο 780 καταστημάτων περίπου.

Στην τρίτη θέση στην κατάταξη των ισχυρών τραπεζικών ομίλων ακολουθεί ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, που μόλις πρόσφατα ενσωμάτωσε την Αγροτική Τράπεζα (το «υγιές» τμήμα της) με συνολικό ενεργητικό 74 δισ. ευρώ, χορηγήσεις 44 δισ. ευρώ, καταθέσεις 35 δισ. ευρώ και δίκτυο 780 περίπου καταστημάτων στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έχει πρόσφατα ανακοινωθεί, βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Societe Generale για την απόκτηση της θυγατρικής της στην Ελλάδα, της Geniki Bank, που διαθέτει δίκτυο 104 καταστημάτων και πολύ σύντομα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στις εξελίξεις γύρω από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ) και την ιδιωτικοποίηση του. Καθώς το ΤΤ διαθέτει ισχυρό δίκτυο καταστημάτων που προσεγγίζει τα 150 σε όλη την χώρα και μεγάλη πελατειακή βάση, ιδιαίτερα όσον αφορά πελάτες που διατηρούν καταθετικούς λογαριασμούς, αποτελεί το επόμενο πεδίο διεκδίκησης στον εγχώριο τραπεζικό ανταγωνισμό.

Δημοσιεύματα ήδη αναφέρονται στο ενδεχόμενο το ΤΤ να γίνεται «στόχος» από το νέο υπό διαμόρφωση όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, καθώς κατέχει ήδη το 12 % περίπου του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΤ (μετοχές του ΤΤ έχουν τόσο η Εθνική Τράπεζα όσο και η Eurobank).

Στο νέο τραπεζικό τοπίο που διαμορφώνονται με ενδιαφέρον αναμένεται και οι εξελίξεις που συνδέονται με τις λίγες πλέον σε αριθμό μικρότερες σε μέγεθος τράπεζες που «συνθέτουν» το τραπεζικό χάρτη.

Αναφορικά με την Τράπεζα Κύπρου, που διαθέτει πλέον το ισχυρότερο δίκτυο καταστημάτων, μετά τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, καθώς φθάνει τα 185, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές του διευθύνοντος συμβούλου του Συγκροτήματος Γιάννη Κυπρή, στρατηγική επιλογή της Τράπεζας είναι να παραμείνει στην Ελλάδα, και χαρακτήρισε την Ελλάδα ως ζωτικό χώρο ανάπτυξης για την Τράπεζα Κύπρου,

Αναφορικά με τις εξελίξεις που συνδέονται με την Millennium Bank, παρά τα πολλά σενάρια βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας, δεν έχει υπάρξει, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, καμιά επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του μητρικού πορτογαλικού Ομίλου για τις προθέσεις του στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η Τράπεζα, αυτόνομα, να συνεχίζει κανονικά την ανάπτυξη των εργασιών της.