Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

((Μάθε γιά τή βιοποικιλότητα, είσαι κί έσύ ένας κρίκος τής άλυσίδας!))

2012-11-05 15:44

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της Γ.Γ.Ν.Γ. για την ανάδειξη και προστασία της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

1. Σκοπός – αντικείμενο του προγράμματος

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, για πρώτη φορά στα 30 χρόνια λειτουργίας της αναλαμβάνει την πρωτοβουλία εκπόνησης δικού της προγράμματος οικολογικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των νέων. Κεντρικός άξονας του εν λόγω προγράμματος είναι η σημασία της διατήρησης και προστασίας της ελληνικής (και όχι μόνο) βιοποικιλότητας, ως έκφανση της αρχής της διαγενεακής αλληλεγγύης στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία, η κάθε γενιά οφείλει να παραδώσει στην επόμενη κατ΄ ελάχιστον το ίδιο επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος με αυτό που έλαβε από την προηγούμενη. Αφορμή για την εκκίνηση του Προγράμματος, αποτέλεσε η ανακήρυξη του 2010 από τον Ο.Η.Ε. ως παγκόσμιου έτους  αφιερωμένου στην προστασία της βιοποικιλότητας με στόχο τη λήψη μέτρων για την ανάσχεση του ρυθμού εξαφάνισης των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κλιματική αλλαγή και η συνεχής υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος έχουν καταστήσει περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την ανάσχεση αυτής της πορείας, τόσο σε επίπεδο πολιτείας όσο και σε ατομικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η συλλογική προσπάθεια όλων και ιδίως των νέων, που υφίστανται ήδη αλλά και θα υποστούν περισσότερο από όλους στο μέλλον, τις συνέπειες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Είναι σημαντικό οι νέοι να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι η απώλεια των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο ίδιο τους το μέλλον, στην ποιότητα ζωής τους αλλά ακόμα και στην οικονομία. Για το λόγο αυτό, το Πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, στοχεύει και στην ανάδειξη της οικονομικής αξίας της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της προοπτικής που αυτή μπορεί να δημιουργήσει για την τοπική κοινωνία όπως είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας ή δημιουργία νέων, η φιλική προς το περιβάλλον τουριστική ανάπτυξη κ.α. Η διατήρηση των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας αποτελεί απαίτηση και δικαίωμα της νέας γενιάς.

Παράλληλα, η αρχή της διαγενεακής αλληλεγγύης, η συνειδητοποίηση της σημασίας της και η μετάδοσή της ως αξίας και τρόπου σκέψης στη νέα γενιά, αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής και των προτεραιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, σε μια ευρύτερη προσπάθεια έμπνευσης των νέων και συλλογικής αλλαγής νοοτροπίας.


2. Κοινωνική στόχευση του Προγράμματος

Ομάδα στόχος του Προγράμματος είναι πρωτίστως οι νέοι (και έμμεσα όλοι οι πολίτες), και πιο συγκεκριμένα: 
• 18-35: Νέοι/ες πολίτες των οποίων την καθημερινότητα θα επηρεάσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναμένεται να τα βιώσουν σύντομα και απότομα. 
• 12-18: Μαθητές, καθώς αποτελούν τη μαγιά της νέας γενιάς, η οποία μπορεί εν δυνάμει να αλλάξει την επικρατούσα νοοτροπία και να απαιτήσει ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη.

3. Διάρθρωση (δομή προγράμματος)

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τέσσερα αλληλοσυνδεόμενα μέρη:

Α) Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω προβολής ειδικών κοινωνικών μηνυμάτων που εστιάζουν στην έννοια της βιοποικιλότητας και στην ανάδειξη ειδών της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας, τα οποία είναι απειλούμενα ή υπό εξαφάνιση και χρήζουν προστασίας. Τα μηνύματα θα προβάλλονται μέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Τα μηνύματα μπορείτε να δείτε στο κανάλι της Γ.Γ.Ν.Γ. στο youtubeεδώ.

Β) Ενημέρωση για τη βιοποικιλότητα, τη σημασία της διατήρησης των ειδών, την περιβαλλοντική και οικονομική της αξία και τους τρόπους προστασίας της, μέσω μίας ειδικής ιστοσελίδας, που θα συνδέεται με την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Γ) Δράσεις ευαισθητοποίησης με συμμετοχή νέων σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις ή/και άλλους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος, όπως διαγωνισμοί και  διαδικτυακές εκδηλώσεις.

Δ)  Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (εγχειριδίου) για τη βιοποικιλότητα, εύληπτου ιδίως για τους μαθητές.

4. Συνεργασία με Κοινωνία Πολιτών 
 
Ο σχεδιασμός και εν μέρει η υλοποίηση του Προγράμματος αποτελούν προϊόν συνδιαμόρφωσης και συνεργασίας της Γ.Γ.Ν.Γ. με 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις (Π.Ο.) και ειδικούς επιστήμονες που ειδικεύονται στο θέμα της βιοποικιλότητας.

Συγκεκριμένα οι συμμετέχουσες στην πρωτοβουλία οργανώσεις είναι οι εξής: 1) Αρκτούρος, 2) WWW-Hellas, 3) Σόλων, 4) Αρχέλων, 5) Μεσόγειος-SOS, 6) Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, 7) Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 8) Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 9) Ελληνική Ζωολογική Εταιρία, 10) Anima, 11) MOM και 12) Καλλιστώ.

Οι οργανώσεις που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Γ.Γ.Ν.Γ. να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία επιλέχθηκαν με βάση δύο κυρίως κριτήρια: α) τη θεματική τους ενασχόληση/επιστημονική κατάρτιση/εξειδίκευση και β) την εμβέλειά τους, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Η τελική επιλογή έγινε επίσης με γνώμονα τη λειτουργικότητα του όλου σχήματος συνεργασίας που μας οδήγησε στον περιορισμό του αριθμού των συμμετεχόντων. Ο ρόλος της ομάδας των Π.Ο. που μετέχουν στο εγχείρημα είναι κατά βάση συμβουλευτικός. Μέσα από τη δημιουργία του δικτύου για τη βιοποικιλότητα έχει αξιοποιηθεί η εμπειρία και η συστηματοποιημένη γνώση και τεχνογνωσία των οργανώσεων στο αντικείμενο, με την υποβολή καίριων παρατηρήσεων και την κατάθεση ιδεών και προτάσεων στο πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει η Γ.Γ.Ν.Γ. για τις ανάγκες του Προγράμματος. Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας συντονίζεται από τη Γ.Γ.Ν.Γ. Η συνεργασία αυτή υπάγεται στην ευρύτερη πολιτική στρατηγική της Γ.Γ.Ν.Γ. για άνοιγμα στην Κοινωνία Πολιτών και συνειδητή επιδίωξη συνεργειών που οδηγούν σε πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσεων και παρεμβάσεων υπέρ της νεολαίας.

Ιδιαίτερα σημαντική στο όλο εγχείρημα είναι επίσης η συμβολή του κου Π. Δημόπουλου, Καθηγητή Βοτανικής & Οικολογίας στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και του κ. Χ. Παπαϊωάννου, βιολόγου-περιβαλλοντολόγου και ειδικού στο είδος αγριόγιδο.

5. Χρονοδιάγραμμα

Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση του Προγράμματος έχει ξεκινήσει από το τέλος του 2010. Η υλοποίηση του ξεκινά εντός του 2012 με προοπτική συνέχισης και διατήρησης των δράσεων έως και το 2013.

6. Χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/Προγράμματα Νεολαίας).